0,00 Kč
0
 
 
 
 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Základní údaje
Provozovatel internetového obchodu: Pavlína Zbořilová, Gorkého 28, 60200 Brno
Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 68725558
DIČ: CZ7556234246
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: KB: 43-895850267/0100
sídlo: Klínky 2436, Kyjov 69701
Telefon: 549213946
Mobil: 776 339 432
Email: obchod@rejoicebrno.cz

Na emaily přijaté odpovídáme zpravidla obratem, nejdéle však do 48 hodin.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího: www.rejoicebrno.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Kupní smlouva:

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativní- ho charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které platí, kdy je zboží doručováno v rámci území ČR.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o :

a) objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického ná kupního košíku webového rozhraní obchodu)

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka")

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku" Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky elektronickou poštou kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím, který potvrdí přijatou objednávku

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí

 

4. Cena zboží, platební a dodací podmínky:

Ceny zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty, nezahrnují náklady na doručení zboží či jiné služby spojené s přepravou. V případě dalších neuvedených poplatků je povinen prodávající před uzavření a potvrzením objednávky seznámit kupujícího s konečnou cenou.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícímu způsoby :

a) v hotovosti nebo bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese : REJOICE shop Brno, Gorkého 28, BRNO

b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, čú:. 43-895850267 /100

d) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst.1, Sb., občanského zákoníku, bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující. 

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který může kupující zasílat na adresu provozovny nebo na email: obchod(na)rejoicebrno.cz.

Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, avšak ne dříve, než od kupujícího zboží převezme nazpět.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.
Právo na odstoupení od kupní smlouvy nelze uplatnit v případě úpravy zboží na míru kupujícího.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího je možné do 12 hodin od objednání, a to emailem na adresu rejoicebrno@seznam.cz, sms zprávy nejsou akceptovány. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno + příjmení, číslo objednávky.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech:

  1. pokud nastane vyprodání zboží v době mezi aktualizacemi skladových zásob
  2. pokud dojde k zjevné chybě v ceně zboží
  3. pokud dojde ze strany zákazníka k chybně nebo nepravdivě vyplněným kontaktním údajům

V případě, že tato situace nastane, je prodávající povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody a dalším postupu.

Jak správně postupovat při vrácení zboží:
1. Vrátit lze pouze nepoužité, nepoškozené zboží v původním obalu.
2. Zboží na vrácení a kopii paragonu, faktury /daňového dokladu/ zašlete na adresu: REJOICE shop Brno, Gorkého 28, 60200 Brno
3. Při zasílání poštou zabalte vrácené zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození v průběhu přepravy.
4. Přiložte číslo Vašeho účtu, abychom Vám při vrácení zboží mohli poslat peníze na účet (do 14 dnů od přijetí vráceného zboží).
5. Zboží nezasílejte na dobírku, žádné dobírkové balíky nejsou přijímány.

 

6. přeprava a dodání zboží
Dodací lhůta je obvykle 3-7 pracovních dnů v závislosti na dostupnosti zboží, aktuální dostupnost je uvedena u každého zboží. Zboží je dodáno na adresu uvedená v objednávce. Pokud nebude prodávající z nějakých důvodu schopen tuto lhůtu dodržet, bude zákazníka o této skutečnosti informován co nejdříve. Počátek dodací lhůty se počítá při platbě předem připsáním peněz na náš účet. Při platbě na dobírku okamžitě po uskutečnění objednávky. Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno 3 dny. Osobní odběr je možný v kamenné prodejně REJOICEshop Brno, Gorkého 28, Brno. PO-PÁ 10:00 – 18:00. PLATBA V HOTOVOSTI a KARTOU

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7. Práva z Vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 7b obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adresejeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. ochrana osobních údajů
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: - - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

-požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerou korespondenci související s kupní smlouvou se bude vzájemně doručovat písemně prostřednictvím elektronické pošty, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.ledna 2017 do odvolání.

 

Nákupní košík

Košík je prázdný

Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
 
0
 
© Rejoice Brno - České outdoor oblečení